Due Diligence


Pod termínom due diligence rozumieme hĺbkovú previerku podniku v súvislosti s potenciálnou obchodnou transakciou akou môže byť napríklad kúpa akcií podniku, kúpa a následný prevod obchodného podielu alebo poskytnutie úveru zo strany banky.

Hlavným dôvodom realizácie due diligence je možná neúplnosť informácií a z toho vyplývajúca neistota pri uzatváraní transakcie. Účelom celého procesu due diligence je prekonať túto neistotu. Kvalitné a presné informácie sú pre obe zmluvné strany dôležité nielen preto, aby dokázali posúdiť ekonomickú, právnu, technickú atď. situáciu preverovaného podniku a ekonomické dôsledky zamýšľanej transakcie, ale tiež z dôvodu vypracovania potrebných zmlúv k transakcii vrátane stanovenia obsahu, objemu záruk a poistenia.

Podľa predpokladaného zámeru a druhu investície sa stretávame s hĺbkovými kontrolami, ktoré sa podľa svojho zamerania a obsahu členia do rôznych skupín, napr.:

  • finančné due diligence
  • daňové due diligence
  • právne due diligence
  • technické due diligence
  • a pod.